Τα νέα μας Φορολογία Χρήσιμα Άρθρα

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2021

Πλήρωση εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότητες :
• Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 245 θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.

• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 105 θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ.

• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 314 θέσεις
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ, ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ, ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΕ.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων : Από 25-06-2021 έως 15-07-2021 και ώρα 14:00.

Τα νέα μας Χρήσιμα Άρθρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ / 2021 ΚΕΠ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

• Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις.
• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις.
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις.
Υποβολή αιτήσεων : από 05/07/2021 έως 20/07/21 και ώρα 14:00.

Τα νέα μας Χρήσιμα Άρθρα

Τουρισμός για όλους 2021

Το πρόγραμμα “Τουρισμός Για Όλους” δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το έτος 2021. Μέσω του «Τουρισμός Για Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια ή αντίστοιχα το τουριστικό πακέτο μέσω τουριστικών γραφείων, σε παρόχους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προσφέροντας ειδικές τιμές.

Υποβολή αιτήσεων από 05.07.2021 έως 09.07.2021 ως εξής:

• 05.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0-1
• 06.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2-3
• 07.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4-5
• 08.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6-7
• 09.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8-9

Ενημέρωση ΚΕΠ Τα νέα μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων με κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σιντικής, που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο.

Ειδικότητες :

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1  ΑΤΟΜΟ
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13 ΑΤΟΜΑ

Σύμβαση :  8 μήνες

Όριο ηλικίας :  18 – 65

Εντοπιότητα :  Όλοι οι Δήμοι του Νομού Σερρών

Προθεσμία αιτήσεων : 17/05/2021

 

 

Νεα απο Web Τα νέα μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVIT-19

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ: Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece” με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, ή εναλλακτικά μέσω Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) για εντάξεις μετά την περίοδο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ: Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019 από το παρακάτω άθροισμα:

Α. Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
Β. Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
Γ. Παροχές σε Εργαζομένους
Δ. Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 100.000 € μέγιστο. Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Α. Δικαιούχοι της Δράσης ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 30.06.2021
Β. Λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
Γ. Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01.01.2020
Δ. Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ε. Άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€
ΣΤ. Συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
Ζ. Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
Η. Ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), http://www.ependyseis.gr/mis και θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30.06.2021.

Τύπος Αξιολόγησης: άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου.

 

Ενημέρωση ΚΕΠ Τα νέα μας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκηρύσσει διαγωνισμό πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.

Η προκήρυξη αφορά την πρόληψη:

1. Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις.
Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

2. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Απευθυνθείτε σε εμάς για να κάνουμε την αίτηση σας άμεσα και ανέπαφα. Με υπευθυνότητα και αξιοπιστία εμείς θα ολοκληρώσουμε την αίτηση για εσάς.

Μας δίνεται τα στοιχεία σας και εμείς με απόλυτη συνέπεια θα αποστείλουμε όλα τα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση όλων των αιτήσεων.

Με χαμηλό κόστος θα έχετε άμεσα αποτελέσματα και χωρίς να χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε.

Το κόστος αυτό ανέρχεται στα 10,0 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: Έως Δευτέρα 07/12/2020.

 

Ενημέρωση ΚΕΠ Τα νέα μας

6 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Σερρών με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ.

6 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Σερρών με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ.

Ο ΑΣΕΠ ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στις Σέρρες.
Σύμβαση : 8 μήνες

Ειδικότητες :
2 άτομα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1 άτομο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Σκαπτικό μηχάνημα JCB )
1 άτομο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Προωθητήρια γαιών )
2 άτομα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Υποβολή αιτήσεων : 22/10/2020 έως 02/11/2020

 

 

Τα νέα μας

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη δράση «Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη δράση «Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης ήτοι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο  έως του ποσού των 50.000,00€ (μέγιστο) επιχορήγηση .

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. κεφ. 4), ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€

α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες) στ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).

Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)»

Δείτε όλους τους ΚΑΔ ΕΔΩ

Ημερομηνίες υποβολής

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από  10/9/2020 και ώρα 10.00 και έως τις  09/10/2020 και ώρα 15:00.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες 23210 62099 – 2310 280055

 

 

 

Τα νέα μας

Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ανοίγουν οι αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις αφορούν συνολικά 121 θέσεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε διάφορους δήμους της χώρας και θα υποβάλλονται από 8/09 έως 18/09.

Πιο συγκεκριμένα, στην Θεσσαλονίκη ανοίγουν θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων και ΥΕ Καθαριότητας και στις Σέρρες ΔΕ Βοηθών βρεφοκόμων – Παιδοκόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

 

Τα νέα μας

Προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε φορείς υγείας της Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε φορείς υγείας της Θεσσαλονίκης

Ανοίγει νέα προκήρυξη που αφορά τον διορισμό 1209 θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου υγείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής:

ΠΕ Βιολογίας, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής
ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Αδελφών νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικού ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας θερμαστών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας κλιβανιστών – αποστειρωτών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας υδραυλικών, ΔΕ χειριστών ιατρικών συσκευών
ΥΕ Βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας βοηθών θαλάμου, ΥΕ Βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών, ΥΕ εργατών.
Μπορείτε να δείτε όλες τις ειδικότητες που ζητούνται μέσα στη σελίδα μας.
Για να μάθετε περισσότερα για την νέα προκήρυξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας ενημερώσουμε!

 

 

 

Πλοήγηση άρθρων